[EP1] แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย

ADVERTISEMENT

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เรื่อง ประเทศไทย 4.0 จำนวน 15 ข้อ

1. ประเทศไทย 4.0 หมายถึงการพัฒนาประเทศแบบในด้านใดบ้าง

 
 
 
 

2. ประเทศไทย 4.0 ต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกี่มิติ

 
 
 
 

3. ประเทศไทย 4.0 จะมีลักษณะตามแบบข้อใด

 
 
 
 

4. ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ตัวเลือกใดที่ ไม่สอดคล้องกับคำตอบเลย

 
 
 
 

5. ข้อใดมิใช่เป้าหมายหลักของประเทศไทย 4.0 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดวางไว้พัฒนา

 
 
 
 

6. ข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับประเทศไทยมาถึงจุดที่เผชิญกับดักไม่สามารถก้าวข้ามเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ต่อไป

 
 
 
 

7. ข้อใดมิใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยนำไปสู่ ประเทศไทย 4.0

 
 
 
 

8. กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยด้าน Productive Glowth Engine เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตรงกับข้อใด

 
 
 
 

9. กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยด้าน Inclusive Glowth Engine เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตรงกับข้อใด

 
 
 
 

10. กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยด้าน Green Glowth Engine เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตรงกับข้อใด

 
 
 
 

11. 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ตามก าหนดไว้หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

12. 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (New S-Curve) ตามกำหนดไว้หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

13. ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลที่มีการใช้องค์ความรู้ใด มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 
 
 
 

14. ประเทศไทย 4.0 นายกรัฐมนตรีคนใดริเริ่มขึ้น

 
 
 
 

15. ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนตามแนวคิดใดบ้าง

 
 
 
 

ADVERTISEMENT